HEIDI飄 零 燕

Yor Ku Law Ku Law Kit Ku Yor Ki Ku Di Yor Who Who

Yor Ku Law Ku Law Kit Ku Di  Yor He Who Di Ooo

迷途迷途孤燕  未得歸家 這小孤燕 夜晚嚇怕小燕 小燕徨恐的小燕

乳燕乳燕望著天天邊 誰同情小小孤燕  徬徨乳燕 迷途燕孤單小孤燕

     
Heidi Peter Clara